قرمز سبز آبي خاکستري
آسمانها و زمين و فرشتگان و شب و روز براي سه كس آمرزش مي طلبند :دانشمندان و دانشجويان و سخاوتمندان . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت